MUSEO STORICO REALE MUTUA

Via Garibaldi 22 - Torino